دروس ارايه شده در نيمسال 941 :

نیمسال پنجم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

رياضيات (1) و رياضيات (2)

-

3

مكانيك سيالات

تخصصی

1421120

1

- رياضيات (1)

-

3

برنامه سازي كامپيوتر

تخصصي

1424133

2

موتورهاي احتراقي

-

3

مكانيك تراكتور

تخصصی

1424121

3

همزمان با مكانيك تراكتور

1

-

كارگاه مكانيك تراكتور

تخصصی

1424122

4

مقاومت مصالح (1)

1

2

فيزيك و مكانيك خاك

تخصصی

1424142

5

ديناميك و مقاومت مصالح (1)

-

3

طراحي اجزاء (1)

تخصصی

 

6

-

-

2

انقلاب اسلامي

عمومی

3500108

7

 

2

16

جمع                18

 

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

1
12
69280