دروس ارايه شده در نيمسال 941 :

نیمسال اول

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

-

-

3

رياضيات (1)

پایه

1424101

1

-

-

3

شيمي عمومي

پایه

1424102

2

-

-

3

زراعت عمومي

تخصصي

1424103

3

-

1

1

نقشه كشي صنعتي

تخصصي

1424104

4

-

-

3

فيزيك (1)

پایه

1424106

5

-

1

-

آزمايشگاه فيزيك (1)

پايه

1222118

6

-

-

2

انديشه اسلامي (1)

عمومي

3500105

7

-

2

15

جمع واحد                17

 

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

1
13
69281