دروس ارايه شده نيمسال  941 :

نیمسال سوم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

انديشه اسلامي (2)

-

2

انديشه اسلامي (2)

عمومي

3500104

1

رياضيات (1)

-

3

رياضيات (2)

پايه

1424145

2

استاتيك

-

3

مقاومت مصالح (1)

تخصصي

1424114

3

شيمي عمومي

-

3

علم مواد

تخصصي

1424108

4

رياضيات (1)

-

3

برنامه سازي كامپيوتر

پايه

1424133

5

-

1

-

كارگاه جوشكاري و ورقكاري

تخصصي

1424125

6

رياضيات (1) و فيزيك (1)

-

3

استاتيك

تخصصي

1421153

7

معادلات ديفرانسيل

 

3

ترموديناميك (1)

تخصصي

1424111

8

-

1

20

جمع واحد           21

 

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

2
17
69285